Organisationen äntligen klar för hållbarhetsarbetet

Många har undrat hur det egentligen är tänkt att hållbarhetsarbetet ska organiseras och gå till vid Högskolan. Vår tidigare rektor Björn Brorström hade sitt sätt att styra och leda arbetet och vår nuvarande rektor, Mats Tinnsten, har liksom Björn höga ambitioner på hållbarhetsområdet, men har valt ett lite annat sätt att organisera och styra arbetet.

Hållbarhetsarbetet ska numera integreras tydligt i det ordinarie arbetet i linjen. Formellt ligger ansvaret för miljöledningssystemet på Campus och Hållbarhet, där handläggarna Nils Lindh och Maria Vesterlund finns tillgängliga för att vara behjälpliga. Här koordineras också arbetet med nya hållbarhetsmål, som arbetades med 2020 och som går i mål 2021. Men det stora jobbet – det sköts inte av specialistfunktionerna – utan av var och en av oss – medarbetare, forskare och student – som varje dag kan bidra till hållbara beslut, handlingar och val, och ytterst vilar precis som i andra frågor i hög grad ansvaret på cheferna i linjen. Det kan handla om vad vi beställer till konferenslunchen – den dagen vi får träffas IRL igen. Eller hur vi väljer att resa med minsta möjliga CO2-utsläpp. Det kan handla om planeringen av ett projekt – där vi säkerställer högskolans sociala, ekonomiska och ekologiska profil i konkret handling. Här kommer också viktiga frågor kring resursallokering, verksamhetsplanering och uppföljning in.

Det här sättet att organisera hållbarhetsarbetet ställer stora krav på chefer och medarbetare att ta till sig och implementera hållbarhetsarbetet i den egna verksamheten och ger också stora möjligheter att utveckla hållbarhetsarbetet på det sätt som lämpar sig bäst i organisationens olika delar. Några spännande utvecklingsområden framåt är hur agenda 2030 ännu tydligare kan integreras i utbildingarna och progression säkerställas.

Därtill har Birgitta Losman erhållit ett permanent uppdrag som strategisk resurs för högskolans ledning i hållbarhetsfrågor. Uppdraget omfattar 20% av heltid. I uppdraget ingår att ha en konsultativ roll internt i organisationen, att arbeta med interna strategier och samverkan/positionering utåt inom hållbarhetsområdet samt att stärka samverkan med studenterna i hållbarhetsfrågor.      

Birgitta Losman, Nils Lindh och Maria Vesterlund har regelbundna avstämningar och har ni frågor och funderingar i hållbarhetsarbetet så försöker vi självklart stötta och bidra med tips på hur arbetet kan tas vidare.

Med den nya organisationen av hållbarhetsarbetet har Högskolan i Borås tagit nya spännande steg för att ytterligare fördjupa och stärka hållbarhetsarbetet både internt och externt. Högskolan har skarpa krav i hållbarhetsfrågorna från staten som årligen efterfrågar vad samtliga lärosäten åstadkommer för att bidra till de globala målen i agenda 2030 och vi har ännu högre egna ambitioner, framförallt på klimatområdet där upprop undertecknats och klimatåtagande inom Klimat 2030 avgivits. Det är tuffa mål – som vi behöver arbeta med tillsammans för att klara.

Att arbeta med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Att våga diskutera och debattera, kritiskt granska, utveckla ny kunskap och nya perspektiv. Allt det här är svårt, utmanande, nödvändigt och det som gör hållbarhetsarbetet så viktigt och roligt att arbeta med tillsammans med Er alla som är engagerade vid Högskolan i Borås!

Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg
birgitta.losman@hb.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *