Rundabordssamtal: Var med och ta del av den senaste forskningen inom hållbart företagande!

CSR Västsverige, ett av de nätverk där Högskolan i Borås är engagerad arangerar 2 rundabordssamtal om den senaste hållbarhetsforskningen.

Varmt välkommen oavsett om du är forskare, anställd eller student!

När: 28 maj och 3 december 2021

Läs mer och anmäl:

Roundtable – den senaste hållbarhetsforskningen (invajo.com)

Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg Högskolan i Borås och styrelseordförande CSR Västsverige

Agenda 2030 Väst Forumträff – antikorruption. Varmt välkomna! Anmälan senast måndag 19/4, länk sist i blogginlägget.

Hur påverkar korruption våra förutsättningar att nå de Globala målen, hur kan den motverkas, och hur kan vi som enskilda aktörer och i samverkan med andra bidra i antikorruptionsarbetet?

Tid: Onsdag 21 april kl 9-11.00 (med efterföljande mingel). Registrering öppnar 8.45.

Det är några av frågeställningarna som diskuteras på denna forumträff.  På träffen kommer årets mottagare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award att offentliggöras. Priset delas årligen ut till ett banbrytande initiativ för hållbar utveckling och har i år temat antikorruption. Utöver äran utdelas en prissumma på en miljon kronor. Vid offentliggörandet finns möjlighet att ställa frågor direkt till den ännu hemliga pristagaren. Ett stor del av forumträffen kommer utgöras av parallella gruppsamtal med olika teman, där varje grupp introduceras av en inbjuden sakkunnig. 
Inledningstalare
Hayaat Ibrahim, Tf generalsekreterare för Institutet mot mutor, om hur antikorruption relaterar till de Globala målen. 
Lotta Rydström, Exekutivsekreterare för Transparency International Sverige, om det globala arbetet med att bekämpa korruption.

Sakkunniga för gruppsamtal

Genus och korruption: Hur frågor kring män och kvinnor hänger samman med korruptionens utövare och offer.
Aksel Sundström, Docent i statsvetenskap på Göteborgs Universitet

Förutsättningar för en effektiv och legitim visselblåsarfunktion.
In-Anna Knutsdotter, Interncontroller på Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Att förebygga penningtvätt och verka för ekonomisk transparens.
Linda Hedvall, Chef för Group Compliance Monitoring på SEB

Överenskommelser mellan näringsliv och offentlig sektor för att stävja korruption.
Ann Sofi Agnevik, Förbundsjurist och Cecilia Bergling, Handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 

Kan nya teknologier, såsom blockchain, bygga ökad tillit och transparens i en leverantörskedja?
Henrik Olsson, Head of operations practice, PwC Sverige.

Sverige i världen – en exportör av korruption?
Lotta Rydström, Exekutivsekreterare, Transparency International Sverige. 

Antikorruptionsåtgärder – ett sätt att lyckas med hållbarhetsagendan?
Hayaat Ibrahim, Tf generalsekreterare för Institutet mot mutor.

Anmälan här:
Anmälan till forumträff om antikorruption (ungpd.com)


Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg Högskolan i Borås och ledamot i finansiärsrådet Agenda 2030 Väst
birgitta.losman@hb.se

“the wedding cake” shows us how the global goals connect

Johan Rockström and Pavav Sukhdev, since 2016 have pushed for a new way of viewing the economic, social and ecological aspects of the Sustainable Development Goals (SDGs). The illustration is based on “the wedding cake”, which implies that economies and societies are seen as embedded parts of the biosphere. This might not be new, but still this perspective has often been missing when it comes to sustainable development issues.

This model changes our paradigm for development, moving away from sectorial approach where social, economic, and ecological development are seen as separate parts. We must transition toward a world logic where the economy serves society so that it evolves within the safe operating space of the planet.

What is your opinion? How should Högskolan i Borås move forward to integrate the social, economic and ecological development?

Birgitta Losman, Sustainability Strategist, Högskolan i Borås

Organisationen äntligen klar för hållbarhetsarbetet

Många har undrat hur det egentligen är tänkt att hållbarhetsarbetet ska organiseras och gå till vid Högskolan. Vår tidigare rektor Björn Brorström hade sitt sätt att styra och leda arbetet och vår nuvarande rektor, Mats Tinnsten, har liksom Björn höga ambitioner på hållbarhetsområdet, men har valt ett lite annat sätt att organisera och styra arbetet.

Hållbarhetsarbetet ska numera integreras tydligt i det ordinarie arbetet i linjen. Formellt ligger ansvaret för miljöledningssystemet på Campus och Hållbarhet, där handläggarna Nils Lindh och Maria Vesterlund finns tillgängliga för att vara behjälpliga. Här koordineras också arbetet med nya hållbarhetsmål, som arbetades med 2020 och som går i mål 2021. Men det stora jobbet – det sköts inte av specialistfunktionerna – utan av var och en av oss – medarbetare, forskare och student – som varje dag kan bidra till hållbara beslut, handlingar och val, och ytterst vilar precis som i andra frågor i hög grad ansvaret på cheferna i linjen. Det kan handla om vad vi beställer till konferenslunchen – den dagen vi får träffas IRL igen. Eller hur vi väljer att resa med minsta möjliga CO2-utsläpp. Det kan handla om planeringen av ett projekt – där vi säkerställer högskolans sociala, ekonomiska och ekologiska profil i konkret handling. Här kommer också viktiga frågor kring resursallokering, verksamhetsplanering och uppföljning in.

Det här sättet att organisera hållbarhetsarbetet ställer stora krav på chefer och medarbetare att ta till sig och implementera hållbarhetsarbetet i den egna verksamheten och ger också stora möjligheter att utveckla hållbarhetsarbetet på det sätt som lämpar sig bäst i organisationens olika delar. Några spännande utvecklingsområden framåt är hur agenda 2030 ännu tydligare kan integreras i utbildingarna och progression säkerställas.

Därtill har Birgitta Losman erhållit ett permanent uppdrag som strategisk resurs för högskolans ledning i hållbarhetsfrågor. Uppdraget omfattar 20% av heltid. I uppdraget ingår att ha en konsultativ roll internt i organisationen, att arbeta med interna strategier och samverkan/positionering utåt inom hållbarhetsområdet samt att stärka samverkan med studenterna i hållbarhetsfrågor.      

Birgitta Losman, Nils Lindh och Maria Vesterlund har regelbundna avstämningar och har ni frågor och funderingar i hållbarhetsarbetet så försöker vi självklart stötta och bidra med tips på hur arbetet kan tas vidare.

Med den nya organisationen av hållbarhetsarbetet har Högskolan i Borås tagit nya spännande steg för att ytterligare fördjupa och stärka hållbarhetsarbetet både internt och externt. Högskolan har skarpa krav i hållbarhetsfrågorna från staten som årligen efterfrågar vad samtliga lärosäten åstadkommer för att bidra till de globala målen i agenda 2030 och vi har ännu högre egna ambitioner, framförallt på klimatområdet där upprop undertecknats och klimatåtagande inom Klimat 2030 avgivits. Det är tuffa mål – som vi behöver arbeta med tillsammans för att klara.

Att arbeta med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Att våga diskutera och debattera, kritiskt granska, utveckla ny kunskap och nya perspektiv. Allt det här är svårt, utmanande, nödvändigt och det som gör hållbarhetsarbetet så viktigt och roligt att arbeta med tillsammans med Er alla som är engagerade vid Högskolan i Borås!

Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg
birgitta.losman@hb.se

Utan jämlikhet rasar hållbarhetsarbetet som ett korthus

Skillnaderna mellan de som har och äger och de som inte har och äger är stora och växande i världen. Ändå är stark köpkraft och konsumtionsdriven hållbarhet så ofta i fokus. Kanske inte så konstigt i en värld som kretsar kring ett ekonomiskt system baserat på ekonomisk tillväxt och BNP-siffror.

Vid Science Park Borås vid Högskolan i Borås studerar vi en hel del hur konsumenter tänker. Drivkrafterna är många för hållbarhet. Ny teknik och konsumtionslust är inte de enda drivkrafterna. Minimalism är också en drivkraft, liksom kreativitet och önskan att rädda världen. Hälsa kan också driva en mer hållbar konsumtion.

Vi konsumererar alla på olika sätt, men en del av oss har mer möjlighet att välja och välja bort. Helt enkelt för att vi är välbärjade, välutbildade, priviligerade med tid och möjlighet att tänka på något annat än att hålla oss och våra nära och kära vid liv. Många av oss, har precis som jag förmånen att ha fått växa upp i sammanhang där utbildning är självklart, uppmuntras och där intresset för avancerade akademiska resonemang fanns vid köksbordet där hemma.

Har hållbarhetselitismen gått för långt i Sverige och världen? Blundar vi för de verkligt stora frågorna i längtan efter att som lite pynt justera på ytan och döva våra dåliga samveten? Krönikören Robin Rushdi Al-Sálehi, Grundare av lokaldelningsplattformen Vakansa har i Miljö & Utveckling funderat över detta. Läsa gärna i länken nedan. En artikel som med all tydlighet visar att utan social hållbarhet blir det ingen hållbar utveckling.

Posted by: Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg Högskolan i Borås

Länken till krönikan:

Krönika: Hållbarhetsarbetet är ett luftslott i en ojämlik värld – Miljö & Utveckling (miljo-utveckling.se)