Många idéer kom fram för en hållbar campusmiljö

Hur kan Högskolan i Borås campusmiljö utvecklas på ett hållbart sätt? Det diskuterades när närmare 40 studenter, medarbetare på högskolan och Science Park Borås samt representanter för fastighetsägarna på campus samlades under en workshop 12 maj.

Syftet med workshoppen var att samla in idéer och initiativ för att kunna driva arbetet för hållbarhet på campus framåt. Den samlade inställningen till initiativet för workshoppen är att alla som är verksamma på campus behöver hjälpas åt i detta arbete.

Nästa steg är att en projektgrupp för hållbar campusutveckling går igenom alla förslag och lägger fast en handlingsplan för ett antal av de förslag som kom fram på workshoppen.

Läs mer i nyheten på högskolans webb

//Solveig Klug, kommunikatör

Rundabordssamtal: Var med och ta del av den senaste forskningen inom hållbart företagande!

CSR Västsverige, ett av de nätverk där Högskolan i Borås är engagerad arangerar 2 rundabordssamtal om den senaste hållbarhetsforskningen.

Varmt välkommen oavsett om du är forskare, anställd eller student!

När: 28 maj och 3 december 2021

Läs mer och anmäl:

Roundtable – den senaste hållbarhetsforskningen (invajo.com)

Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg Högskolan i Borås och styrelseordförande CSR Västsverige

Agenda 2030 Väst Forumträff – antikorruption. Varmt välkomna! Anmälan senast måndag 19/4, länk sist i blogginlägget.

Hur påverkar korruption våra förutsättningar att nå de Globala målen, hur kan den motverkas, och hur kan vi som enskilda aktörer och i samverkan med andra bidra i antikorruptionsarbetet?

Tid: Onsdag 21 april kl 9-11.00 (med efterföljande mingel). Registrering öppnar 8.45.

Det är några av frågeställningarna som diskuteras på denna forumträff.  På träffen kommer årets mottagare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award att offentliggöras. Priset delas årligen ut till ett banbrytande initiativ för hållbar utveckling och har i år temat antikorruption. Utöver äran utdelas en prissumma på en miljon kronor. Vid offentliggörandet finns möjlighet att ställa frågor direkt till den ännu hemliga pristagaren. Ett stor del av forumträffen kommer utgöras av parallella gruppsamtal med olika teman, där varje grupp introduceras av en inbjuden sakkunnig. 
Inledningstalare
Hayaat Ibrahim, Tf generalsekreterare för Institutet mot mutor, om hur antikorruption relaterar till de Globala målen. 
Lotta Rydström, Exekutivsekreterare för Transparency International Sverige, om det globala arbetet med att bekämpa korruption.

Sakkunniga för gruppsamtal

Genus och korruption: Hur frågor kring män och kvinnor hänger samman med korruptionens utövare och offer.
Aksel Sundström, Docent i statsvetenskap på Göteborgs Universitet

Förutsättningar för en effektiv och legitim visselblåsarfunktion.
In-Anna Knutsdotter, Interncontroller på Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Att förebygga penningtvätt och verka för ekonomisk transparens.
Linda Hedvall, Chef för Group Compliance Monitoring på SEB

Överenskommelser mellan näringsliv och offentlig sektor för att stävja korruption.
Ann Sofi Agnevik, Förbundsjurist och Cecilia Bergling, Handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 

Kan nya teknologier, såsom blockchain, bygga ökad tillit och transparens i en leverantörskedja?
Henrik Olsson, Head of operations practice, PwC Sverige.

Sverige i världen – en exportör av korruption?
Lotta Rydström, Exekutivsekreterare, Transparency International Sverige. 

Antikorruptionsåtgärder – ett sätt att lyckas med hållbarhetsagendan?
Hayaat Ibrahim, Tf generalsekreterare för Institutet mot mutor.

Anmälan här:
Anmälan till forumträff om antikorruption (ungpd.com)


Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg Högskolan i Borås och ledamot i finansiärsrådet Agenda 2030 Väst
birgitta.losman@hb.se

“the wedding cake” shows us how the global goals connect

Johan Rockström and Pavav Sukhdev, since 2016 have pushed for a new way of viewing the economic, social and ecological aspects of the Sustainable Development Goals (SDGs). The illustration is based on “the wedding cake”, which implies that economies and societies are seen as embedded parts of the biosphere. This might not be new, but still this perspective has often been missing when it comes to sustainable development issues.

This model changes our paradigm for development, moving away from sectorial approach where social, economic, and ecological development are seen as separate parts. We must transition toward a world logic where the economy serves society so that it evolves within the safe operating space of the planet.

What is your opinion? How should Högskolan i Borås move forward to integrate the social, economic and ecological development?

Birgitta Losman, Sustainability Strategist, Högskolan i Borås

Organisationen äntligen klar för hållbarhetsarbetet

Många har undrat hur det egentligen är tänkt att hållbarhetsarbetet ska organiseras och gå till vid Högskolan. Vår tidigare rektor Björn Brorström hade sitt sätt att styra och leda arbetet och vår nuvarande rektor, Mats Tinnsten, har liksom Björn höga ambitioner på hållbarhetsområdet, men har valt ett lite annat sätt att organisera och styra arbetet.

Hållbarhetsarbetet ska numera integreras tydligt i det ordinarie arbetet i linjen. Formellt ligger ansvaret för miljöledningssystemet på Campus och Hållbarhet, där handläggarna Nils Lindh och Maria Vesterlund finns tillgängliga för att vara behjälpliga. Här koordineras också arbetet med nya hållbarhetsmål, som arbetades med 2020 och som går i mål 2021. Men det stora jobbet – det sköts inte av specialistfunktionerna – utan av var och en av oss – medarbetare, forskare och student – som varje dag kan bidra till hållbara beslut, handlingar och val, och ytterst vilar precis som i andra frågor i hög grad ansvaret på cheferna i linjen. Det kan handla om vad vi beställer till konferenslunchen – den dagen vi får träffas IRL igen. Eller hur vi väljer att resa med minsta möjliga CO2-utsläpp. Det kan handla om planeringen av ett projekt – där vi säkerställer högskolans sociala, ekonomiska och ekologiska profil i konkret handling. Här kommer också viktiga frågor kring resursallokering, verksamhetsplanering och uppföljning in.

Det här sättet att organisera hållbarhetsarbetet ställer stora krav på chefer och medarbetare att ta till sig och implementera hållbarhetsarbetet i den egna verksamheten och ger också stora möjligheter att utveckla hållbarhetsarbetet på det sätt som lämpar sig bäst i organisationens olika delar. Några spännande utvecklingsområden framåt är hur agenda 2030 ännu tydligare kan integreras i utbildingarna och progression säkerställas.

Därtill har Birgitta Losman erhållit ett permanent uppdrag som strategisk resurs för högskolans ledning i hållbarhetsfrågor. Uppdraget omfattar 20% av heltid. I uppdraget ingår att ha en konsultativ roll internt i organisationen, att arbeta med interna strategier och samverkan/positionering utåt inom hållbarhetsområdet samt att stärka samverkan med studenterna i hållbarhetsfrågor.      

Birgitta Losman, Nils Lindh och Maria Vesterlund har regelbundna avstämningar och har ni frågor och funderingar i hållbarhetsarbetet så försöker vi självklart stötta och bidra med tips på hur arbetet kan tas vidare.

Med den nya organisationen av hållbarhetsarbetet har Högskolan i Borås tagit nya spännande steg för att ytterligare fördjupa och stärka hållbarhetsarbetet både internt och externt. Högskolan har skarpa krav i hållbarhetsfrågorna från staten som årligen efterfrågar vad samtliga lärosäten åstadkommer för att bidra till de globala målen i agenda 2030 och vi har ännu högre egna ambitioner, framförallt på klimatområdet där upprop undertecknats och klimatåtagande inom Klimat 2030 avgivits. Det är tuffa mål – som vi behöver arbeta med tillsammans för att klara.

Att arbeta med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Att våga diskutera och debattera, kritiskt granska, utveckla ny kunskap och nya perspektiv. Allt det här är svårt, utmanande, nödvändigt och det som gör hållbarhetsarbetet så viktigt och roligt att arbeta med tillsammans med Er alla som är engagerade vid Högskolan i Borås!

Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg
birgitta.losman@hb.se

Utan jämlikhet rasar hållbarhetsarbetet som ett korthus

Skillnaderna mellan de som har och äger och de som inte har och äger är stora och växande i världen. Ändå är stark köpkraft och konsumtionsdriven hållbarhet så ofta i fokus. Kanske inte så konstigt i en värld som kretsar kring ett ekonomiskt system baserat på ekonomisk tillväxt och BNP-siffror.

Vid Science Park Borås vid Högskolan i Borås studerar vi en hel del hur konsumenter tänker. Drivkrafterna är många för hållbarhet. Ny teknik och konsumtionslust är inte de enda drivkrafterna. Minimalism är också en drivkraft, liksom kreativitet och önskan att rädda världen. Hälsa kan också driva en mer hållbar konsumtion.

Vi konsumererar alla på olika sätt, men en del av oss har mer möjlighet att välja och välja bort. Helt enkelt för att vi är välbärjade, välutbildade, priviligerade med tid och möjlighet att tänka på något annat än att hålla oss och våra nära och kära vid liv. Många av oss, har precis som jag förmånen att ha fått växa upp i sammanhang där utbildning är självklart, uppmuntras och där intresset för avancerade akademiska resonemang fanns vid köksbordet där hemma.

Har hållbarhetselitismen gått för långt i Sverige och världen? Blundar vi för de verkligt stora frågorna i längtan efter att som lite pynt justera på ytan och döva våra dåliga samveten? Krönikören Robin Rushdi Al-Sálehi, Grundare av lokaldelningsplattformen Vakansa har i Miljö & Utveckling funderat över detta. Läsa gärna i länken nedan. En artikel som med all tydlighet visar att utan social hållbarhet blir det ingen hållbar utveckling.

Posted by: Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg Högskolan i Borås

Länken till krönikan:

Krönika: Hållbarhetsarbetet är ett luftslott i en ojämlik värld – Miljö & Utveckling (miljo-utveckling.se)

Webinar: Building the sustainable university – Sustainable development at the University of Borås

On Monday, September 28th, 2020, the University and student initiative, Hållbar Student, co-hosted the webinar “Building the Sustainable University – Sustainable Development at the University of Borås”.

Nils Lindh, Administrative Officer for Sustainable Development at the University, who has been working with issues concerning sustainable development in government, civil society, business, and education for more than 25 years, shared insights from his work at the university. Raised in Kenya, Africa, Nils spent many years working with environmental issues in Sweden and with development cooperation in Africa .Currently he is developing and coordinating the University of Borås’ work on sustainable development, including work with environmental issues, such as energy use, transport, travel, and waste management. Additionally, Nils and the team he is part of facilitates that the university is working towards the set objectives that students shall receive an education with sustainable development integrated in a relevant way, that there is a focus on sustainable development in research, and that local and international collaborations also contribute to a sustainable devlopment. You can also find Nils teaching introduction to sustainable development within courses at the University.

Currently, Nils helps the University to develop new sustainable development goals for the period 2021-2030, aligned with Agenda 2030 and the 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs) with an official decision expected in November 2020. This important task will be handled within the University’s environmental management system, which has been certified since 2013. Nils works with Birgitta Losman, Sustainable Development Strategist located within the Science Park, and Maria Vesterlund who supports the development of the environmental management system.

The University and its team are well positioned for this change. For over 15 years, the University has reported its environmental performance to the Swedish EPA on an annual basis. In addition, the Climate Students organisation awarded the University first place within the national Climate Action Ranking 2020, https://klimatstudenterna.se/wp-content/uploads/2020/09/Climate-Action-Ranking-Report.pdf

Considering Agenda 2030, the University is about to  adopt the UN Sustainable Development Goals as its leading objectives for the period 2021-2030. This also aligns to the University’s vision: “Together we take responsibility for the future. Through profiling of education and research, we make a difference”.  With this change, the sustainable development work moves from being an addition to being well integrated at the University. For example, all the University’s departments and entities will actively make goal implementation and tracking a relevant and natural part of their future operations.

Where sustainability was once previously experienced in the environmental dimension mainly, it becomes clear that the University of Borås will now address all dimensions of sustainability through its work with all seventeen SDGs in keeping with Agenda 2030. Initial focus is proposed to be on SDG 4 (Quality Education), SDG 5 (Gender Equality), SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure), SDG 12 (Responsible Consumption and Production), SDG 13 (Climate Action), and SDG 17 (Partnerships for the Goals). Nils, however, pointed out that all seventeen SDGs are considered equally vital to the University’s sustainability development work since they cannot be separated from eachother.

Hållbar Student was thrilled to co-host this informative webinar with the University, as students are co-creators in achieving the SDGs and can help the University take positive steps towards a more sustainable planet to achieve the aims of Agenda 2030. Therefore, all students are strongly encouraged to participate by providing the University with their ideas, suggestions, and questions on sustainable development, as this is a collaborative effort. Find relevant links and contact opportunities below. Nils’ presentation slides are also available for download below and provide the opportunity to read in depth about the current state of sustainable development at the University of Borås.

Hållbar Student Social Media:

facebook.com/hallbarstudent

instagram.com/hallbarstudent

hb.se/en/current-student/my-studies/hallbar-student/

University Social Media:

facebook.com/hogskolaniboras

facebook.com/hogskolaniboras

facebook.com/UniversityofBoras

instagram.com/hogskolaniboras

instagram.com/pluggarpahogskolaniboras/

Sustainable Development at the University of Borås:

hb.se/en/about-ub/strategies-and-quality/sustainable-development

hb.se/en/about-ub/strategies-and-quality/sustainable-development/

Policy for Sustainable Development

hb.se/en/staff/organisation-and-strategies/sustainable-development/policy-for-sustainable-development/

To get in touch about sustainable development at the University, please contact:

Nils Lindh, Sustainability Officer, at e-mail:

agenda2030@hb.se and miljöledningssystemet@hb.se

To get in touch about Hållbar Student, please contact

Vera Thallinger, President and Chairperson of Hållbar Student, at e-mail: hallbarstudent@studentkareniboras.se

Från diplomering till progression – att ta hållbarhetsarbetet vid Högskolan i Borås till nästa nivå

Den lilla arbetsgrupp som i ett par månader arbetat intensivt med de nya centrala hållbarhetsmålen håller på och lägger sista handen vid den remissversion som ni snart kan läsa och tycka till om.

En för högskolan mycket central fråga är hur vi ska vässa hållbarhetsarbetet i utbildningarna. Tidigare har vi haft en gediget system för diplomering av kurser. Nu funderar vi på om det är dags att ta nästa steg: att mer sammanhållet titta på programmen och fånga hur kunskap och färdigheter kan fördjupas i takt med att utbildningen går från grundnivå till avancerad nivå. Här har vi spännande diskussioner tillsammans med nämnderna som ansvarar för utbildningarnas kvalitet.

Ni som svarar på remissen om de nya hållbarhetsmålen nu under hösten. Tyck gärna till om det här. Är vi redo att ta steget från diplomering av enstaka kurser till ett hållbarhetsarbete som i högre grad knyts till kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås?

En annan sak som vi funderar på just nu är hur vi ska uppmärksamma studenter, lärare och andra vid Högskolan i Borås som gör något extra bra på hållbarhetsområdet. Det är så mycket bra som görs och så många goda krafter som tillsammans gör oss till det hållbara lärosätet. Hur vill ni att vi ska uppmärksamma er som gör det lilla extra för Agenda 2030?

Tillsammans blir vi det hållbara lärosätet!

Birgitta, hållbarhetsstrateg

PS. Hör gärna av er till Birgitta eller Nils. Adressen når ni lättast här på sidan

agenda2030@hb.se

Ny hållbarhetsblogg – med, om och för Högskolan i Borås

I maj 2020 rivstartade vi arbetet med nya hållbarhetsmål för Högskolan i Borås. Arbetet kommer i högre grad än tidigare att bli en del av vårt dagliga jobb i verksamheten för att undvika att våra hållbarhetsfrågor blir ”hyllvärmare” vid sidan av. Nu tar vi nästa steg i Högskolan i Borås hållbarhetsarbete. 

Många har frågat efter mer kommunikation, både intern och externt. Vi har haft dialogmöten under våren och sommaren om nya mål för hållbar utveckling. Ett varmt tack till alla som deltagit och alla som kommit med förslag och synpunkter. Fortsätt vara en del av vårt arbete för att göra världen och Högskolan i Borås lite mer hållbar! Tillsammans blir vi det hållbara lärosättet!  

En del i att stärka kommunikationen ser du här. Vår nya hållbarhetsblogg kommer ta upp aktuella frågor och här träffar du hållbarhetsstrateg Birgitta Losman och handläggare för hållbar utveckling Nils Lindh.  

Mejla oss gärna om det finns frågor du vill att vi tar upp på bloggen och när du har förslag på förbättringar i verksamheten.

Mejla oss gärna på agenda2030@hb.se 

Syns snart! 

Birgitta och Nils